İNGİLİZCE LWS ÖĞRENCİ KAYIT SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – Taraflar
Online eğitim platformunda kursa katılmak isteyen ve sözleşmenin sonunda adı ve soyadı belirtilen öğrenci/veli (Bundan sonra “öğrenci/veli” olarak anılacaktır); Okul tarafından öğrenciye sunulan bu sözleşme konusu işlem ve hizmetlere aşağıdaki hükümlerin uygulanacağı konusunda Okul ile öğrenci/veli anlaşmışlardır.

Madde 2 – Tanımlar
Dil Kursu: Öğrencinin öğrenim görmek istediği Okul’a bağlı eğitimleri. Öğrenci: Okul bünyesinde faaliyet gösteren dil kurslarında öğrenim görmek isteyen ve sözleşmenin sonunda adı ve soyadı belirtilen kişiyi, Veli: Dil kurslarında öğrenim görmek isteyen öğrencinin her türlü yasal durum ve davranışından sorumlu olan ve sözleşmenin sonunda adı ve soyadı belirtilen kişiyi, ifade eder.

Madde 3 – Genel Esaslar
Öğrencinin kaydolduğu program Okul tarafından belirlenecek tarihler arasında uygulanacaktır. İlgili program başlamadan önce okul tarafından öğrenciye program başlama tarihi duyurulacaktır. Öğrencinin kaydolduğu program içeriği, tamamen Okul tarafından belirlenir. Öğrenci veya velisinin ilgili programın içeriğine müdahale hakkı yoktur. Öğrencinin kaydolduğu programın uygulanması ile ilgili zaman çizelgesini, Okul belirler. Öğrenci veya velisinin bu zaman çizelgesine itiraz hakkı yoktur. Öğrenci bu zaman çizelgesine uymak zorundadır.

Madde 4 – Kayıt ile İlgili Esaslar
Okul’a öğrenci kaydı öğrenci/velisinin müracaatı ile yapılır. Yapılan görüşmeler sonrasında Okul ile öğrenci/veli arasında sözleşme yapılır. 18 yaşından küçüklerin sözleşmesini velilerinin imzalaması zorunludur. Velisinden izinsiz sözleşmeyi imzalayan 18 yaşından küçük öğrencilere ait tüm yasal ve mali sorumluluk kendileri ve yasal temsilcileri üzerindedir. Öğrenci kayıt sözleşmesi öğrenci/veli tarafından fiziken veya online olarak sunulan site üzerinden imzalandığında öğrenci kaydı yapılmış olur.

Madde 5 – Sözleşmenin Kabulü
Öğrencinin/Velinin Okul tarafından sunulan ilgili eğitimlere katılabilmesi için ön kayıt formunu doldurulması ve Dil Kursu Kayıt Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmesi gereklidir. Okulun internet sayfasındaki “Sözleşmeyi okudum ve kabul ediyorum” kutusunun işaretlenmesi ve imzalanması ile sözleşme kabul edilmiş olur. İnternet üzerinden yapılan sözleşme kabulü, sözleşmenin ıslak imza ile imzalanması ile aynı hükümdedir.

Madde 6 – Öğrencinin Yükümlülükleri ve Eğitim Sürecine İlişkin Genel Esaslar
Öğrencinin, başarılı olabilmesi için eğitim sürecindeki canlı derslerin %90’ına aktif katılımı ve eğitimci tarafından verilen ödevlerini yapması esastır. Eğitim sürecinde gerçekleştirilecek derslerin süresi 50 dakikadır. Öğrenci, katılamadığı derslerin kaydını Okul tarafından kendisine sunulan platformdan izleyebilir, ancak dersin telafi edilmesini talep edemez. Öğrenciler, her ay Okul tarafından gerçekleştirilecek olan sınava girmek ve geri bildirim formunu doldurmakla yükümlüdür. Öğrenci, Okul tarafından temin edilmiş olan her türlü yazılı ve görsel materyalleri kopyalamaz, yayınlamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz.

Madde 7 – Devam Durumu ile İlgili Esaslar
Okulda kayıtlı öğrencilerin ilgili programlara devam etmesi temel esastır. Okulda kayıtlı öğrencilerin devamsızlık yapması; öğrencinin/velinin ödeme yükümlülüğünü etkilemez. Öğrenci/veli; öğrencinin kaydı silinmediği sürece, devam etsin veya etmesin kayıtlı olduğu programın ücretini ödemekle yükümlüdür. Özel derslerde devamsızlık hakkı 2 dersle sınırlıdır. Sonrasında öğrenci derse katılmasa dahi ders yapıldı sayılır. Her öğrenci, kayıt dondurma hakkına sahiptir. Ancak, bu haklarını en geç derslerin başlangıç tarihinden itibaren 10 gün içinde kullanabilirler sonrasında bu haklarını kullanamazlar. Öğrenciler, kayıt oldukları kurs sayısına bakılmaksızın, kayıt dondurma hakkını yalnızca bir kez kullanma imkanına sahiptirler. Bu hakkın kullanılması, kayıt dondurma işleminin süresi ile ilgili olarak, üç ayı (bir akademik dönem) kapsayacak şekilde sınırlıdır.

Madde 8 – Disiplin İle İlgili Esaslar
Dil kurslarının devamı süresince toplumca hoş karşılanmayan her türlü tutum ve davranışlara yer verilmez. Öğrenci ders esnasında, diğer öğrencilere ve eğitimciye saygılı ve hoşgörülü olmakla mükelleftir. Ders ile ilgili problemlerin mevcudiyeti halinde, öğrenci ders dışında eğitimci ile iletişime geçmeli ve problemlerini bu şekilde çözme yoluna gitmelidir. Eğitimci, dersin huzur ve sükununu bozan öğrenciyi dersten uzaklaştırma hakkına sahiptir. Bu tarz tutum ve davranışları Okul yönetiminin ve eğitimcinin uyarılarına rağmen sürdürmeye devam eden öğrencinin kaydı herhangi bir ücret iadesi yapılmaksızın silinebilir.

Madde 9 – Kayıt Silme ve Ücret İadesi
Okulumuz mali planlarını öğrenci kayıt sayısına göre yaptığından, kayıtlı öğrencilerin öğretim dönemi boyunca kayıtlarını sildirmemeleri temel esastır. Öğretim dönemi içinde zorunlu bir sebeple kayıt sildirmek isteyen öğrenci için, öğrencinin/velisinin yazılı müracaatı gereklidir. Müracaat sonrası Okul yetkilisi tarafından kayıt silme gerekçesi incelenerek kayıt silinir. Kaydı silinecek öğrencinin dershaneye herhangi bir borcunun bulunmaması gereklidir. Borçlu öğrencinin borcu tahsil edildikten sonra kaydı silinir.

Madde 10 – Ücretlerin Ödenmemesi Durumunda Eğitime Devam Hali
Eğitimlerin başlangıç tarihine kadar ücret ödemelerini veya muaccel olan taksitlerini tamamlamayan öğrenciler derslere katılamaz. Eğitim ücret taksitlerini düzenli olarak ödemeyen öğrenci, eğitimlere katılmaya başlamış olsa dahi sonraki derslere devam edemez. Zamanında yapılmayan ödemeler için veliye/öğrenciye 3 (üç) iş günü süre verilir. Bu süre sonunda ödeme yapılmamışsa; Okul’un sunduğu öğretim hizmetleri durdurulur ve yasal takibat yapılır.

Madde 11 – Kişisel Verilerin Korunması
Okul, öğrenciye ait edindiği kişisel bilgilerin tamamını, işbu sözleşmede ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan üyelik sözleşmesi ve gizlilik politikası içinde yer alan hükümler uyarınca ders kayıtlarını saklayacak, kullanacak, ve 3. kişilerle paylaşacaktır. İşbu madde Öğrenci tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilir. Okul işbu kişisel bilgileri idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dâhilinde Okul kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi kartı bilgileri Okul tarafından kesinlikle saklanmaz, Kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

Madde 12 – Uyuşmazlığın Çözümünde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmeden dolayı taraflar arasında doğabilecek her türlü uyuşmazlığa bakmakla İngilizce LWS Dil Okulu’nun bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 13 – Tebligat Adresi
İşbu sözleşmede yazılı tarafların isim ve unvanları altında yer alan adresler tebligat adresidir. Tarafların bu adreslere yapacağı bütün ihbar ve tebliğlerin geçerli tebligatlar olduğu kabul edilir. Taraflar adresini değiştirdiği takdirde yeni adresini diğer tarafa derhal yazı ile bildirmek zorundadır. Sözleşmede yazılı adrese gönderilecek yazıların tebliğ edilmemesinden ve yeni adresini bildirmemesinden doğacak sonuçların sorumluluğunu yeni adres bildirim yükümünü gereğince yerine getirmeyen taraf öncelikle kabul eder.

4 (dört) sayfa ve 13 (on üç) maddeden oluşan iş bu sözleşme, [TARİH] tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip okunarak imzalanmakla, karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

ÖĞRENCİNİN / VELİNİN
Adı Soyadı :
T.C. Kimlik Numarası :
Adresi :
Telefon Numarası :

İNGİLİZCE LWS’İN
Unvanı : İngilizce LWS
Yetkilisi : Yunus Emre Alpaslan
Adresi : Cihannüma Mah. Akdoğan Sk. No:8/2 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon Numarası : 0530 390 14 24

Sepetim
Kategoriler
Merhaba
konuşabileceğim yetkili var mı?